قرمز سبز آبي خاکستري
كار نيك را به جاى آريد و چيزى از آن را خرد مشماريد كه خرد آن بزرگمقدار است و اندك آن بسيار ، و كسى از شما نگويد ديگرى در انجام كار نيك از من سزاوارتر است كه به خدا سوگند ، بود كه چنين شود ، چه نيك و بد را مردمانى است ، هر كدام را وانهاديد اهل آن ، كار را به انجام خواهد رسانيد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت